Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Wercom Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami.

 

Głównym celem projektu jest usprawnienie obecnie działających procesów poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz ich integrację z istniejącymi rozwiązaniami stosowanym w spółce Wercom. Głównym założeniem jest stworzenie i dopasowanie unikalnych rozwiązań automatycznej komunikacji handlowej pomiędzy firmą Wercom a jego Partnerami, co stanowić będzie niezbędne ogniwo realizowanych w ramach systemu nowych procesów biznesowych. Projekt stanowi przedsięwzięcie biznesowe, które będzie prowadzone w formie elektronicznej (system B2B). Wdrożenie innowacyjnego systemu charakteryzującego się zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi, umożliwi zautomatyzowanie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Wercom a jego partnerami, co będzie oznaczało zasadnicza zmianę organizacyjną, zarówno w firmie Wercom, jak i w jej firmach partnerskich.

Przedmiotowy projekt obejmuje następujące procesy:

1. Proces ofertowania

2. Proces realizacji zamówienia

3. Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń

4. Proces zarzadzania relacjami B2B (zarzadzanie wdrożonym u Partnera oprogramowaniem/licencją)

5. Proces obsługi serwisowej

Przedmiotowy projekt oparty jest na następujących kryteriach:

- W ramach projektu występują partnerzy biznesowi spoza granic kraju

- Projekt obejmuje 5 procesów biznesowych, z których w trzech poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów.

- W ramach przedmiotowego projektu nastąpi wdrożenie rozwiązania, które pozwoli firmie Wrcom

zaoferować swoim Partnerom biznesowym nowa usługę - systemy CRM online funkcjonujący w modelu SaaS

- Projekt cechuje się wysoka efektywnością ekonomiczną.   

 

Okres realizacji: 01/01/2014 – 31/08/2014

Zasięg projektu - rynek polski i zagraniczny.

Rynek docelowy projketu to Partnerzy Wercom Sp. z o.o.

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-04-148/13-00

Wartość projektu: 494 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 345 800,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako %

wydatków kwalifikowanych -  70,00%

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość