Zalety Systemu

Zalety Systemu  Zalety Systemu Sage Symfonia ERP

Zarząd:

 • ułatwia proces podejmowania najważniejszych decyzji strategicznych
 • zwiększa bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
 • dostarcza wiarygodnych i aktualnych danych o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • wspiera efektywne zarządzanie finansami
 • optymalizuje koszty działalności operacyjnej,
 • wpływa na wzrost wydajności pracy działów biznesowych przedsiębiorstwa: finansowych, personalnych, handlowych, administracji, IT
 • zwiększa świadomość celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa.

Manager / kadra zarządzająca:

 • ułatwia efektywne zarządzanie przydzielonym obszarem odpowiedzialności i stanowi skuteczne narzędzia kontroli
 • zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa operacji oraz dostępu do danych
 • wspiera kadrę w podejmowaniu decyzji
 • dostarcza wiarygodne i aktualne informacje o zarządzanym obszarze, wykorzystaniu zasobów, stopniu realizacji procesów biznesowych
 • stanowi jedno wiarygodne źródło wiedzy o dokumentach
 • ułatwia elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o zdefiniowane raporty i zestawienia,
 • zapewnia kompleksową informację i pozwala  kontrolować rozliczenia z kontrahentami,
 • umożliwia bieżącą kontrolę kosztów pracy


Ekspert / specjalista:

 • upraszcza i automatyzuje wiele typowych działań i procesów biznesowych
 • dostarcza wiarygodnych informacji o realizacji zadań, kontrahentach, statusie operacji
 • zapewnia przejrzystość procesów i operacji
 • ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych w systemie
 • umożliwia pracę z dokumentami elektronicznymi


Struktury IT:

 • zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa
 • umożliwia zcentralizowane zarządzanie systemem
 • posiada elastyczny system praw dostępu
 • zapewnia kontrolę statusów użytkowników
 • obniża koszty utrzymania systemu
 • wspiera w zakresie ewidencji i zarządzania majątkiem IT
 • usprawnia pracę działów IT (Help Desk IT)
 • obniża ryzyko dużych awarii w obszarze IT


Struktury finansowe:

 • kompleksowo wspiera obszar finansowy i analityczny
 • kontroluje rentowność transakcji
 • zarządza płynnością finansową, na bieżąco kontroluje płynność finansową firmy
 • zapewnia automatyzację standardowych czynności
 • umożliwia obrót krajowy w walucie
 • obniża koszty związane z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów
 • usprawnia zarządzanie i kontrolę obiegu faktur w firmie


Struktury HR:

 • realizuje strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • zapewnia przejrzystą i bieżącą kontrolę kosztów pracy,
 • dostarcza wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat kadr i płac
 • usprawnia proces kadrowy m.in.: elastyczne zarządzanie listami płac, wiele zdefiniowanych w systemie podstawowych elementów kadrowo-płacowych
 • ułatwia szybkie naliczanie danych płacowych
 • usprawnia korespondencję z pracownikiem
 • umożliwia analizę danych płacowych w oparciu o wymiary analityczne
 • współpracuje z popularnymi na rynku rejestratorami czasu pracy np.: Unicard, AKCES CARD, HSK, Insoft i in.
 • automatyzuje obsługę i kontrolę wysokości potrąceń od wynagrodzeń
 • umożliwia korygowanie danych płacowych w zamkniętych okresach nawet po złożeniu deklaracji do ZUS
 • efektywnie wspiera firmy o dużym zatrudnieniu lub o złożonej strukturze organizacyjnej


Struktury administracji:

 • wspiera administrację w ewidencji i kontroli środków trwałych i wyposażenia
 • upraszcza i usprawnia obsługę zamówień wewnątrzfirmowych
 • optymalizuje koszty zamówień wewnętrznych
 • usprawnia pracę działu administracji
 • kontroluje wydatki na pojazdy firmowe
 • elastycznie zarządza kosztami rozmów telefonicznych i rozliczaniem billingów pracowników