Skip to main content
Blog

Pakiet mobilności w systemach ERP

Co to jest Pakiet Mobilności?

Zgodnie z wejściem w życie 2 lutego 2022 r. Dyrektywy 2020/1057 (dyrektywa lex specialis) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 49) oraz ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Do wynagrodzenia kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe stosuje się odpowiednio:

  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego – art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Co powoduje likwidacja podróży służbowej i jej konsekwencje w zakresie podatku dochodowego i składek emerytalno-rentowych?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszana jest o równowartość diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą – przy czym w roku 2022 nie może być niższa od kwoty: 5 922 zł.
Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.

W systemie enova365 dajemy możliwość naliczenia wynagrodzeń dla oddelegowanych kierowców za granice (nie mylić z delegacją, bo to osobne przepisy).

Co możemy obsługiwać w enova365 z zakresu naliczania?

  • Naliczenia składek ZUS – dajemy możliwość naliczenia wynagrodzenia liczonego od brutto do netto z obniżeniem podstawy do ZUS i urzędu skarbowego. Na podstawie wprowadzonych wcześniej ilości diet i krajów w jakich byli pracownicy. zleceniobiorców zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców jest uzależniona od kwoty rocznego ograniczenia składki emerytalno-rentowej. W 2022 roku minimalna podstawa składek na ubezpieczenia społeczne za cały miesiąc pobytu za granicą nie może być niższa niż 5.922,00 zł
  • Naliczanie podatków – w standardzie obsłużony jest system podatkowy obowiązujący w Polsce. Nie obsługujemy algorytmów podatkowych obowiązujących w innych krajach niż Polska. W systemie nie są obsługiwane wynagrodzenia liczone od netto do brutto.
  • Procent obniżenie podatku – w świetle art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) wolna od podatku jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 tj. mających status polskiego rezydenta podatkowego, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
  • Rozliczanie nieobecności – w programie standardowo nieobecności ZUS, urlop wypoczynkowy, nieobecności usprawiedliwione, itp. są rozliczane na zasadach polskich.

Dodatek enova365 Czas Pracy umożliwia:

  • zaczytywanie czasu pracy, nieobecności, dodatków z plików xml
  • zaczytywanie czasu pracy kierowców (z 4Trans)
  • seryjne wprowadzanie czasu pracy i normy pracy pracownika

Więcej informacji dot. Pakietu Mobilności w systemach ERP zasięgną Państwo u naszych konsultantów. Zapraszamy do kontaktu.

 

Team Wercom

marzec 2022

Leave a Reply

Nowa deklaracja JPK_V7 (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉

Pracownicze Plany Kapitałowe Sage Symfonia (Webinarium) 

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Niech faktury księgują się same- SaldeoSMART (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

e-Pracownik Sage Symfonia (Webinarium)

Aby otrzymać nagranie, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link

Eksport faktur do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Aby zobaczyć tutorial, podaj swój e-mail
Poproszę o link
close-link