Skip to main content

Program finansowo księgowy Symfonia

Korzystaj z zaufanego i najpopularniejszego systemu finansowo księgowego na rynku. Oferujemy w nim bardzo rozbudowane możliwości prowadzenia pełnej księgowości, integracji z innymi rozwiązaniami informatycznymi.

Moduł Symfonia Finanse i Księgowość jest jednym z elementów systemu Symfonia ERP, kompleksowo wspomagającego zarządzanie firmą. Może być z powodzeniem wykorzystany w firmie małej lub średniej wielkości. Program finansowo księgowy Symfonia obsługuje najważniejsze procesy finansowo księgowe, tj.:

Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa:

Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów.

Użytkownik korzysta w programie księgowym z takich funkcji, jak:

 • obsługa transakcji w złotych lub w walutach obcych;
 • kontrola wielu terminów płatności, naliczanie odsetek umownych dla danej transakcji lub ustawowych;
 • automatyczne rozliczanie i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych;
 • pełna obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald;
 • analiza płatności, struktury zobowiązań lub należności;
 • dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie pełna księgowość Symfonia, by automatycznie wyliczyć różnice kursowe bilansowe i podatkowe;
 • łatwe rozliczenia operacji na walutowych rachunkach bankowych z wykorzystaniem „koszyka walut”.

Obsługa płatności bezpośrednio z programu:

Generowania zleceń płatności elektronicznych (tzw. e-przelewy)​ bezpośrednio z programu księgowego Symfonia.

Na podstawie dokumentów kosztowych program pobiera z niezbędne dane potrzebne do wykonania przelewu bankowegoAutomatycznie sprawdza status kontrahenta i numer kont bankowych z Białą Listą Podatników VAT. Jeżeli zachodzi konieczność, opłacenia faktury metodą podzielonej płatności program Symfonia Finanse i Księgowość wygeneruje odpowiedni tytuł przelewu i wartość netto oraz brutto. ​Każdorazowo zapisywana jest historia weryfikacji kont bankowych kontrahentów co pozwala użytkownikom łatwo odnaleźć status weryfikacji poszukiwanego konta bankowego (również z zachowaniem indywidulanego identyfikatora sprawdzenia w zależności od wybranej metody weryfikacji).

Zaawansowane wyciągi bankowe. ​

To  moduł dodatkowy skierowany do organizacji, w której występuje duża ilość operacji bankowych i rozbudowane reguły ich księgowania. System finansowo księgowy Symfonia pozwala na zaawansowaną konfigurację przez użytkownika oraz tworzenie własnych reguł księgowania pozycji na wyciągu bankowym na podstawie informacji znajdujących się w treści wyciągu. Z każdym użyciem program Symfonia Finanse i Księgowość zapamiętuje poprzednie wybory użytkownika, dzięki czemu każde kolejne jego użycie i księgowanie operacji bankowych będzie szybsze i łatwiejsze. 

Pobierania i rozliczania wyciągów bankowych.​

Program do pełnej księgowości rozpoznaje generowane przez banki pliki w formacie MT940 lub MT942 i na ich podstawie pozwala zaksięgować i rozliczyć przychodzące płatności od kontrahentów (także zrealizowane metodą podzielonej płatności) oraz pobrane przez bank opłaty, prowizje.

Automatyka księgowa:

Przydatne narzędzia automatyzujące typowe i wielokrotnie powtarzalne czynności realizowane w systemie księgowym.

Wzorce dokumentów i księgowań​ w programie księgowym Symfonia.

Szablony do szybkiego tworzenia i wprowadzania dokumentów do systemu minimalizują ryzyko popełnienia błędów. Użytkownik ma możliwość stworzenia indywidualnej bazy szablonów. 

Wymiana danych przez Internet​.

Dzięki integracji Symfonii Finanse i Księgowość z programami do obsługi sprzedaży, możliwe jest przesyłanie dokumentów z programu Handel do biura rachunkowego lub do działu księgowego firmy. Program księgowy Symfonia automatycznie sprawdza stan dokumentów i informuje o nowych dokumentach gotowych do pobrania do bufora.

Zamykanie lat obrotowych​.

Wykonywane automatycznie w dwóch etapach na polecenie użytkowników.Etap pierwszy prowadzi użytkowników modułu księgowego Symfonia przez kolejne etapy procesu, przypomina i pomaga w procesie, sprawdza poprawność zapisów, zamyka  za użytkownika niezamknięte miesiącei wskazuje błędy w zaksięgowanych dokumentach blokujące poprawne zamkniecie roku.Etap drugi sprawdza wyniki symulacji i finalne zatwierdzenie zamknięcia, pozwala na automatyczne przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, obliczeniu rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Monitorowanie zmian w systemie księgowym Symfonia. 

Historia zmian pozwala nadzorować zmiany wykonane przez użytkowników programu księgowego. Dodatkowo system rejestruje wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.

Bilans otwarcia​ w Symfonia FK.

Tworzony automatycznie na podstawie stanu kont zeszłego roku finansowego z zaksięgowanych dokumentów. System księgowy Symfonia daje możliwość jednoczesnej pracy na dwóch latach obrachunkowych na przełomie roku.

Automat przeksięgowań VAT.

Automatyczny proces przeksięgowania VAT-u na Rozrachunek z Urzędem Skarbowym, zmiana okresu rejestru VAT wprowadzonych w systemie dokumentów. Po pierwszej konfiguracji system będzie pilnował uzgodnienie rejestru VAT z kwotami na dokumentach.

Koszyk walut​ w Symfonia Finanse i Księgowość.

Narzędzie do rozliczanie transakcji walutowych metodą FIFO, wyceny rozchodów zarejestrowanych na kontach walutowych i księgowania różnic walutowych.​ ​

Rozliczenia Międzyokresowe ​Kosztów i Przychodów.

Kreator do tworzenia automatycznych planów rozliczeń kosztów i przychodów. W kilku krokach przeprowadzi przez proces definicji planu rozliczeń.

Przeksięgowania kont.

Pozwala korzystać z wcześniej przygotowanych przez użytkowników gotowych szablonów.​ Funkcjonalność modułu księgowego Symfonia udostępnia możliwość wyboru potrzebnych kont i określenia reguły oraz wzory podziału zapisów na koncie. Można też dokonać symulacji i po weryfikacji zapisać jako gotowy szablon.

Analizy biznesowe w programie księgowym Symfonia: 

Zaawansowane możliwości analizy zgromadzonych danych są dostępne z wykorzystaniem poniższych elementów.

Rozszerzenie zakresu gromadzonych danych poprzez mechanizm wymiarowania.

Możliwe jest definiowanie dowolnych cech przez użytkownika bez nadmiernej rozbudowy planu kont. Z kolei wymiarowanie jest dostępne dla: zapisów dokumentów, kontrahentów oraz kont i stanowi dodatkowy zbiór informacji biznesowych, które mogą być wykorzystane w zaawansowanym raportowaniu zarządczym.

Mechanizm wymiarowania jest szeroko wykorzystywany do budowy bazy danych analitycznych (kostka analityczna)​.

Funkcja jest wykorzystywana w specjalnym module raportującym Symfonia Business Intelligence. Wymiarowanie danych analitycznych pozwala na:

 • przypisanie części kwoty z zapisu dokumentu do wybranej wartości wymiaru, np. podzielenie jednego zapisu kosztowego i przypisanie do wielu MPK jednocześnie (30% centrala, 44% oddział 1, 26% oddział 2);
 • możliwość skorzystania z wbudowanych w aplikację Symfonia Finanse i Księgowość raportów analitycznych wykorzystujących m.in. wymiar MPK, dostępnych również przez przeglądarkę internetową;
 • zaplanowania subskrypcji (udostepnienia) określonych zestawień dla wybranego użytkownika z możliwością modelowania dostępnego zakresu danych; 
 • wykorzystanie mechanizmu dostępu do dodatkowego zbioru danych analitycznych za pomocą tabeli przestawnej w MS Excel i generowanie dowolnych zestawień oraz raportów z uwzględnieniem dodatkowych danych zapisanych w wymiarach;

Możliwość wprowadzenia wielu założeń budżetowych​.

Założenia można wprowadzić dla kont, pozycji w bilansie i RZiS oraz wybranych wymiarów, np. MPK, projekt z jednoczesnym raportowaniem realizacji określonego budżetu za pomocą arkusza przygotowanego w MS Excel.

Raporty i funkcje programu z wbudowanym mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel​.

Użytkownik programu księgowego Symfonia może korzystać m.in. z:

 • korespondencja 456 – narzędzie do zapewnienia spójności księgowań;
 • planowanie płynności finansowej – weryfikacja stanu płatności na określony dzień w przyszłości.
 • generowanie rachunku wyników i bilansu otwarcia zarówno narastająco, jak i za wybrane okresy, np. miesięcznie, kwartalnie.

Zaawansowane analizy z ​Symfonia Business Intelligence.

Narzędzia BI wykorzystują technologię OLAP (struktura danych, która pozwala na szybką analizę danych) do tworzenia raportów i analiz. Program Symfonia Business Intelligence ułatwia pracę dając możliwość, sortowania, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych.

​​

Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa:

Automatyczny bilans, rachunek zysków i strat.​

Automatyczne wyliczanie po wprowadzeniu zapisu w ewidencji na kontach księgowych. ​Wzory bilansu i RZiS dla jednostek innych niż banki i instytucje ubezpieczenioweProgram księgowy Symfonia umożliwia stworzenie własnych wzorów sprawozdań finansowych w wielu równoczesnych strukturach opartych o obroty kont księgowych.​ Automatyczna kontrola poprawności powiązań.

Symfonia e-Sprawozdania finansowe. 

Generowanie do zestawiania elektronicznej wersji sprawozdań finansowych. Obsługa sprawozdań w wersji pełnej i uproszczonej, a także wersji dla banków i ubezpieczycieli oraz sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane.

Księgi rachunkowe w Symfonia Finanse i Księgowość.​

Tworzenie raportów zgodnych z ustawą o rachunkowości. Raporty w programie księgowym Symfonia można wykonywać grupowo i archiwizować.

Generatory deklaracji i raportów JPK.​

Generator plików z ewidencji prowadzonych w programie według aktualnych wzorów plików generowanych cyklicznie, tj. JPK_VAT lub JPK_V7. Generowanie plików JPK składanych na żądanie organów podatkowych JPK_KR, JPK_WB. Dane plików JPK można podpisać i wysłać do KAS. Program do pełnej księgowości Symfonia umożliwia wizualizację i  kontrolę zawartości pliku JPK_V7.

Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa:

Niezbędna funkcjonalność z zakresie raportowania i analizy danych.System księgowy Symfonia zawiera bogaty zestaw wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji, które umożliwiają analizę podstawowych danych wg odpowiednich kryteriów. Daje także możliwość przenoszenia danych z przygotowanego przez użytkownika raportu do MS Excel, wydruku i zapisania przygotowanego raportu w formacie pdf czy zautomatyzowanej wysyłki zestawienia jako załącznika do wiadomości mailowej.

Obsługa majątku trwałego – moduł Symfonia Środki Trwałe:

Rejestr środków trwałych.

Rejestracja zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania i automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych firmy i wyposażenia w jednym programie do ewidencji środków trwałych.

Obsługa majątku trwałego.

Moduł Symfonia Środki Trwałe wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając ewidencję i nadzór nad użytkowaniem środków trwałych oraz przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych takich jak:

 • ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej, dodatkowa amortyzacja korporacyjna;
 • pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty;
 • dekretacja księgowa do programu księgowego Symfonia, rozliczenia VAT przy likwidacji lub sprzedaży;
 • ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy;
 • kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikających z zarządzanie czasem
  i działaniami dotyczącymi środków trwałych, nadzór nad terminami np. napraw, przeglądów, ubezpieczeń czy szkód. ​​

Uzupełnienie modułu Symfonia Środki Trwałe: 

Inwentaryzacja środków trwałych przy użyciu mobilnych terminali czytników kodów kresowych.

Inwentaryzacja środków trwałych za pomocą kolektora danych jest rozwiązaniem do sporządzania okresowej inwentaryzacji posiadanego w firmie majątku trwałego. Uzupełnia standardową funkcjonalność modułu Symfonia Środki Trwałe umożliwia realizację kompleksowej inwentaryzacji poprzez: wydruk etykiet do oznaczania środków trwałych, obsługę skanera kodów paskowych, archiwum arkuszy inwentaryzacyjnych oraz kontrolę liczby środków.

W celu wykorzystania możliwości w Symfonii inwentaryzacji majątku trwałego z wykorzystaniem mobilnego czytnika niezbędne jest posiadanie:

 • programu Symfonia Środki Trwałe 
 • mobilnego terminala (kolektor/czytnik danych),
 • drukarki etykiet kodów kreskowych

Integracje:

Integracja programu księgowego Symfonia z obiegiem dokumentów PrimeSoft V-Desk

Integracja systemu księgowego Symfonia z obiegiem dokumentów Suncode

Integracja Symfonia Finanse i Księgowość z obiegiem dokumentów Boss Workflow (Bossflow)

Integracja programu księgowego Symfonia z AutoStacja

Obsługa podatków dochodowych: 

 

Program do księgowości Symfonia oferuje pełną obsługę deklaracji CIT i PIT od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO.

Przydatne w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy jedoczesnym wsparciu obsługi podatków dochodowych. Ewidencja Danych Podatkowych (EDP) dostępna w systemie księgowo-finansowym Symfonia to łatwy sposób gromadzenia danych o zapisach na kontach wpływających na podstawę opodatkowania inaczej niż w prawie bilansowym na wynik finansowy. ​Zautomatyzowane wyliczenia zaliczki podatku dochodowego i deklaracji rocznych. 

Obsługa podatkowych i bilansowych różnic kursowych.

Możliwość odróżniania podatkowych i bilansowych różnic kursowych. Program finansowo księgowy Symfonia wylicza je automatycznie i na bieżąco dla zrealizowanych transakcji walutowych, uwzględniając wycenę bilansową. 

Obsługa podatków VAT:

 

Moduł Symfonia Finanse i Ksiegowość zapewnia prowadzenie ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi.

Obsługa specyfiki rozliczeń podatku według zasad ogólnych i metody kasowej, miesięczne i kwartalne rozliczenia VAT. Kontrola poprawności ujęcia w ewidencji każdego zapisu na koncie księgowym przeznaczonym do obsługi podatku. Podział podatku naliczonego ze względu na powiązanie ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną lub mieszaną. ​Kontrola odliczeń VAT naliczonego zgodnie z limitami, obsługa ulgi na złe długi z perspektywy prawa i obowiązku korekt VAT.

Pełna obsługa deklaracji VAT i podatkowych plików JPK od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO.

Automatyczne sporządzanie aktualnych wzorów deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Program księgowy Symfonia ma wbudowane wygodne narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji nowego JPK_V7, kontroli merytorycznej poprawności i spójności danych.

Obsługa transakcji międzynarodowych.

Program pozwala na pełną obsługę transakcji międzynarodowych w UE (WNT, WDT, transakcje trójstronne) oraz obsługę importu i eksportu poza teren UE. Symfonia Finanse i księgowość to także obsługa deklaracji VAT UE, kontrola limitów sprzedaży wysyłkowej do krajów UE.

Pełna księgowość w oparciu o należytą staranność w rozliczeniach VAT.

Pomoc w spełnieniu wymagań formalnych na etapie dodawania nowego kontrahenta do bazy danych (import z GUS, import z KAS, weryfikacja z rejestrem VIES). Dostępne funkcje w systemie finansowo księgowym Symfonia: sprawdzanie on-line danych w wykazie podatników VAT, zapisywanie historii sprawdzeń i zmian danych podatników dla wykazania przestrzegania procedur należytej staranności, także raporty kontroli biznesowej zawierające powiązania faktur z innymi dokumentami w ewidencji.

Symfonia KSeF

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, jest inicjatywą rządu mającą na celu standaryzację i cyfryzację procesu wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Obowiązek wystawiania faktur przez KSeF ma wejść w życie od 2024 roku. Jest to prawdziwa rewolucja cyfrowa w polskim systemie fakturowania.

Symfonia KSeF to usługa internetowa za pośrednictwem, której program Symfonia Finanse i Księgowość obsługuje wymianę dokumentów (faktur ustrukturyzowanych) z Krajowym Systemem e‑Faktur.

Obiór faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF możliwy jest zarówno bezpośrednio z programu Finanse i Księgowość jak również za pomocą przeglądarki internetowej. Natomiast wymiana dokumentów między Symfonia Finanse i Księgowość a Symfonia KSeF wykonywana jest wyłącznie z aplikacji Finanse i Księgowość.

Symfonia KSeF – korzyści:

 • Wygoda użycia – e-Faktury wystawiane są według jednego wzorca, co pozwala na łatwiejszą wymianę dokumentów między podatnikami oraz Ministerstwem Finansów.
 • Szybki zwrot VAT – podatnicy wystawiający w 100% faktury ustrukturyzowane w okresie przejściowym, otrzymają zwrot VAT o 20 dni szybciej (w ciągu 40, a nie 60 dni jak dotychczas)
 • Pewność dostarczenia faktury – dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa Finansów, podatnik zyskuje pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
 • Dodatkowe informacje – przy pomocy aplikacji Symfonii KSeF możliwe jest pobieranie dodatkowych informacji z ministerialnego KSeF (status, numer identyfikacyjny, UPO).
 • Uwierzytelnione logowanie do systemu KSeF – Symfonia KSeF umożliwia autoryzację użytkowników w ministerialnym KSeF.
 • Bezpieczne archiwum – Symfonia KSeF umożliwia przechowywanie informacji przekazywanych do ministerialnego KSeF.
 • Mniej danych do przesłania – podatnik wystawiający faktury ustrukturyzowane nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Korzyści rozwiązań

Rozwiązania Symfonia dla finansów i księgowości pomagają w weryfikacji poprawności danych oraz terminowej realizacji ustawowych obowiązków. Dają także wiele możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z Symfonią Finanse i Księgowość VAT, CIT, PIT, JPK, e-sprawozdania, bilans oraz przelewy będą pod Twoją kontrolą.

Poziomy rozwiązań Symfonia Finanse i Księgowość

Kompletne rozwiązanie przeznaczone do prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno- lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. 

System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. 

Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również 
w jednostkach budżetowych.

System wspiera obsługę złożonych procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy.

System łatwo integruje się z rozwiązaniami informatycznymi innych dostawców, oferujących specyficzne rozwiązania branżowe. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania „szytego na miarę” oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy
  Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
  ZAPISZ SIĘ
  close-link
  Newsletter ✉