Skip to main content

RODO

Informacja o danych osobowych- KONTRAHENT
Niniejsza informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych przez Wercom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Wercom sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 roku („RODO”).
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje podane nam dobrowolnie, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: rodo@wercom.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wercom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieczorynki 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000241499,REGON: 300090442, NIP: 779-22-64-817 o kapitale zakładowym w całości opłaconym: 50 000 PLN.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: rodo@wercom.pl

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
1. Wercom pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. Wercom przetwarza poniższe kategorie danych osobowych:
3. Dane identyfikacyjne Kontrahentów (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP, nazwa, nazwa firmy);
4. Dane kontaktowe ( imię i nazwisko, adres email, numer telefonu);
5. Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców;
6. Dane, które wynikają z treści zawartej Umowy, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane;
7. Twoje dane przetwarzamy gdy:
8. Korzystasz z naszych usług;
9. Bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, akcjach promocyjnych, konkursach;
10. Zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją;
11. Wysyłamy Ci informacje marketingowe.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wercom informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy oraz prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi serwisowej. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywny kontaktować się z Kontrahentem w sprawach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z zamówień, zleceń czy umów.
Przetwarzanie niektórych danych Kontrahenta jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać dane Kontrahenta najkrócej jak to możliwe.

ODBIORCY DANYCH
Nie udostępniamy Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym tj. szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych ( np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych).
Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA
Wercom informuje, że Kontrahentowi przysługuje:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych- poprzez kontakt z Wercom pod wskazanym w niniejszym regulaminie adresie e-mail;
2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli:
4. Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
5. Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych,
6. Dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
7. Dane osobowe Kontrahenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
8. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
10. Kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
11. Wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wercom są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
12. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
13. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
14. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO;
15. Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
16. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta- wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Wercom, skutecznego o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
17. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
18. Prawo do cofnięcia zgody (o ile taka zgoda była dana) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody przez wysłanie informacji na adres e-mail: rodo@wercom.pl .
Czynności dokonane przez Wercom na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność.

1. Uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu- pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
2. Tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów- dzięki temu możemy pracować nad ulepszeniem ich struktury i zawartości,
3. Pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę ( np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
4. Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych danych, Kontrahent zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www https://wercom.pl/ .

Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
ZAPISZ SIĘ
close-link
Newsletter ✉