Skip to main content

Program Kadry i Płace Symfonia

Kompletny system do ewidencji kadrowej oraz naliczania płac, dzięki któremu zautomatyzujesz większość czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Program kadrowo-płacowy Symfonia wraz z rozszerzeniami umożliwiającymi pracownikom dostęp zdalny do istotnych procesów HR (tzw. selfservice) to kompletny ekosystem wspierający efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami zgodnie z przepisami prawa. Program Symfonia Kadry i płace jest rozbudowanym rozwiązaniem, z którego korzysta wielu przedsiębiorców wykorzystując wiele opcji dostępnych w standardzie, tj.: 

Ewidencja danych pracowników – od rozpoczęcia do zakończenia umowy:

Program kadrowy Symfonia umożliwia pełną ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia.

W programie kadrowym ewidencjonowane są dane osobowe i identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dodatkowe informacje takie, jak rodzina, wcześniejsze miejsca pracy, umiejętności i wykształcenieUwzględnione są wszystkie wymagane informacje zgodnie z przepisami i wymogami instytucji do których dane są raportowane  (w tym ZUS i US). ​Użytkownik posiada możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa. 

Dostępne wygodne wydruki​ z poziomu programu kadrowego.

Przygotowywanie właściwych wydruków możliwe jest w module Symfonii Kadry i płace na każdym etapie stosunku pracy (od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę i pierwszej umowy do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy). Wydruki można dostosować do wymogów przedsiębiorstwa, przykładowo poprzez umieszczenie na nich logo, znaku wodnego czy uwzględniając w ich treści specyficzne zapisy.

Ewidencja wszystkich danych na jednym rekordzie pracownika​.

Wszystkie dane są archiwizowane. W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie zaewidencjonowane wcześniej dane osoby pozostają dostępne w programie kadrowym. Dane pracowników na wcześniejszą prośbę pracownika można anonimizować (tylko w przypadku byłych pracowników).

Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników:

 

Listy płac​ w programie Symfonia Kadry i płace.

Przygotowywanie wypłat podstawowych​, dodatkowych, naliczanie pojedynczych pracowników oraz dynamiczne przeliczanie wynagrodzeń. Wprowadzone zmiany od razu są widoczne w systemie.Program do naliczania płac Symfonia pozwala na przygotowywanie próbnych list płac, agregowanie kilku list, prezentowania ich z uwzględnieniem korekt lub bez.W systemie użytkownik samodzielnie określa co i w jakiej kolejności będzie prezentowane.Gotowe listy płac dostępne są w formie wydruków oraz arkuszy kalkulacyjnych.

Wypłaty wynagrodzeń​ w systemie płacowym Symfonia.

W programie Symfonia można tworzyć miesięczne wynagrodzenia zasadnicze oraz godzinowe, wraz z obsługą ponad 100 dodatkowych składników płacowych.Pracownikom można przypisać dowolną ilość dodatkowych składników płacowych.​ W programie płacowym Symfonia możliwe jest utworzenia dowolnej ilości własnych dodatkowych składników.

Świadczenia w naturze​

Rozliczanie dodatkowych świadczeń przysługujących pracownikomwiadczenia socjalne, dodatkowe pakiety medyczne i ubezpieczenia, świadczenia rzeczowe, wpłaty PPK i inne). Katalog świadczeń można rozszerzyć tworząc nowe pozycje.

Potrącenia

Potrącenie od kwot netto, z tytułem wykonawczym i alimentacyjne, kary pieniężne, potrącenia za zgodą pracownika, pożyczki, PPK i inne potrącenia.Katalog potrąceń dostępnych w programie Symfonia Kadry i płace można dostosować pod własne potrzeby, dodając nowe pozycje.Część potrąceń od netto może być przelewana elektronicznie na konto wskazanego odbiorcy równocześnie z wypłatą pracownika.

Obsługa korekty wynagrodzeń ​w programie płacowym Symfonia. 

Korygowanie wynagrodzeń ​i rozliczanie wyrównań, zwroty nadpłaconych i niedopłaconych składek ZUS, zmiany w rozliczonych w przeszłości wynagrodzeniach, zamiany nieobecności na inne, możliwość waloryzacji wynagrodzeń to kolejny pakiet funkcjonalności dostępnych w programie Symfonia Kadry i płace.

Rozliczanie czasu pracy i nieobecności:

Kalendarze pracowników ​w Symfonia Kadry i płace

Kalendarze prowadzone są z dokładnością nawet do jednej minuty, a okres rozliczeniowy może wynosić od standardowego 1 miesiąca aż do 12 miesięcy.Program kadrowy Symfonia pozwala na ewidencję czasu pracy według harmonogramu, poza harmonogramem oraz nadgodzin. System udostępnia również możliwość integracji z zewnętrznymi systemami rejestracji czasu pracy (RCP) oraz rozszerzeniem Symfonia e-Pracownik

Obsługa nieobecności​

System kadrowo płacowy Symfonia obsługuje ponad 30 rodzajów nieobecności.Zwolnienia lekarskie mogą być zarówno wprowadzane ręcznie, jak importowane z plików pobranych z PUE.​ Wgląd w ewidencje urlopów oraz kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych zwykłych i na żądanie.Program do prowadzenia kadr  uwzględnia odbiory dnia wolnego za święto ustawowe przypadające w sobotę oraz odbiory nadgodzin.W programie jest również możliwość obsługi elektronicznych wniosków urlopowych przez pracowników i kierowników w rozszerzeniach Symfonia e-Pracownik lub Symfonia HRcloud

Wpływ nieobecności na wynagrodzenia pracowników​

Stawki wynagrodzeń za nieobecności i czas przebywania na zasiłkach są zgodne z przepisami prawa.Podczas ich ustalania obliczane są w programie kadry i płace Symfonia właściwe wartości na podstawie danych z wcześniejszych wypłat, zgodnie z konfiguracją systemu. Wykorzystywane w firmie składniki wynagrodzeń można dostosować pod kątem ich wpływu na przyszłe nieobecności zgodnie z zapisami w regulaminie wynagrodzeń i interpretacjami przedstawionymi przez ZUS i PIP.

Umowy cywilnoprawne:

Pełna obsługa i ewidencja umów cywilnoprawnych w programie Symfonia Kadry i płace.

Program daje możliwość generowania umów (zlecenia, zryczałtowane, o dzieło oraz o dzieło z przekazaniem praw autorskich), oraz rachunków – wydruków w PDF oraz MS Word, z możliwością utworzenia własnych wzorów zawierających dowolne treści i grafiki oraz dane z systemu. System kadrowo płacowy Symfonia umożliwia obsługę kodów ubezpieczeń ZUS, składek obowiązkowych i dobrowolnych oraz raportowanie ich do programu Płatnik.

Obsługa zasiłków dla zleceniobiorców​ z poziomu programu do naliczania płac.

Możliwość zarejestrowania i rozliczenia choroby i zasiłku dla dowolnej osoby zgłoszonej do ZUS i opłacającej składkę chorobową i/lub wypadkową podczas trwania zawartej umowy cywilno-prawnej.​ W momencie ustalania stawki dziennej uwzględniane są podstawy z wcześniejszych miesięcy w ramach trwających w momencie rozliczenia zasiłku umów cywilnoprawnych.Zwolnienia lekarskie mogą być wprowadzane do programu kadrowego Symfonia ręcznie, jak i wczytywane elektronicznie z PUE.

Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy:

Komplet deklaracji ZUS dostępnych w programie kadrowo-płacowym.

Program umożliwia generowanie wszystkich niezbędnych deklaracji.​ Tworząc dokument system dokonuje sprawdzenia kompletności danych pracowników pod kątem minimum wymaganego dla każdej z deklaracji. W przypadku korekty wynagrodzeń, składek lub nieobecności przygotowywana jest korekta deklaracji.Kopie deklaracji są wersjonowane i przechowywane w specjalnym repozytorium w bazie danych programu Symfonia Kadry i płace

Komplet e-deklaracji podatkowych.

Deklaracje są przygotowywane zgodne z aktualnym stanem prawnymDeklaracje w programie kadrowo-płacowym można wyszukiwać, przeglądać, weryfikować, podpisywać i wysyłać z poziomu odpowiedniej kartoteki. Pracownikom dostarczyć deklaracje można w formie wydruków (także z numerem referencyjnym UPO), wysłać w formie zaszyfrowanego załącznika e-mail lub opublikować na profilach pracowników w portalu pracowniczym – Symfonia e-Pracownik.

Przelewy elektroniczne z programu kadrowego.

Program Symfonia Kadry i płace pozwala na ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).​ Przelewy ewidencjonowane są w wewnętrznej kartotece, gdzie można je weryfikować. Przelewy mogą być realizowane zarówno dla odbiorców indywidualnych (wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, zajęcia komornicze, przelewy alimentacyjne), jak i do właściwych instytucji (składki ZUS pomniejszone o wartość wypłaconych zasiłków, podatki).

Importy danych z zewnątrz:

Import comiesięcznych wartości ​z arkusza MS Excel​ do programu Symfonia Kadry i płace.

Program umożliwia import wartości premii, potrąceń, dodatków, nieobecności za dany miesiąc itp.​ Jest to wygodne narzędzie, które pozwala na przyspieszenie pracy nad wprowadzaniem ważnych informacji dostarczanych przez inne jednostki organizacyjne firmy podczas pracy nad listą płac.

Import kartoteki danych osobowych ​z programu Płatnik​ do programu kadrowo-płacowego.

Import ma zastosowanie jednorazowo na początkowym etapie wdrożenie, pozwala na łatwiejsze i szybsze rozpoczęcie pracy w programie.Narzędzie łączy się z programem Płatnik i pobiera z niego dane osobowe i identyfikacyjne pracowników oraz zleceniobiorców aktualnie zgłoszonych do ZUS. Pobrane rekordy są dodawane do bazy danych programu Symfonia Kadry i Płace, dzięki czemu nie ma potrzeby ich przepisywać lub importować w inny sposób.​  ​

Import danych przy pomocy ​plików XML​

Program Symfonia Kadry i płace pozwala na zaimportowanie do systemu kilku różnych kategorii danych z przygotowanych plików xml zgodnych ze specyfikacją.​ Dane, które w ten sposób można przetwarzać to: dane kadrowe i osobowe, dane płacowe, zdarzenia, informacje o czasie pracy.

Import elektronicznych zwolnień lekarskich do programu kadrowego.  ​

W programie istnieje możliwość pobrania pliku ze zwolnieniami lekarskimi z platformy PUE, walidacji danych i importu informacji o nich bezpośrednio do programu Symfonia Kadry i PłaceDostępna jest możliwość integracji z platformą PUE bezpośrednio przez API – dane pobierane są bezpośrednio, co pozwala na skrócenie procesu i zwiększenie jego niezawodności

Dane źródłowe dla analiz kadrowo-płacowych:

Dane zgromadzone w systemie mogą być udostępniane dla narzędzi analitycznych np. Symfonia Business Intelligence.​ Proces ten wymaga dodatkowej konfiguracji ze względu na różne potrzeby raportowania w organizacjach. 

Rozszerzenie Symfonia e-Pracownik:

Symfonia e-Pracownik jest dodatkiem do modułu Symfonia Kadry i Płace wspierający pracę działów HR.Daje pracownikom na dostęp do witryny, w której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o nieobecność, potwierdzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczyć delegację czy przejrzeć własne dane osobowe i je zaktualizować. 

Obsługa rejestracji czasu pracy w Symfonia e-Pracownik.

Umożliwia pracownikom potwierdzanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy bezpośrednio w systemie, na swoich komputerach lub telefonach. Możliwe jest zintegrowanie z systemem RCP wykorzystywanego do rejestracji czasu pracy. Kierownik ma wgląd do elektronicznej listy obecności swojego zespołu. ​Portal pracowniczy Symfonia e-Pracownik umożliwia pracownikom wykonującym pracę w terenie na elektroniczną obsługę procesu delegacji.

Raportowanie czasu pracy na projekty.

Rejestrowanie czasu pracy przez pracowników na poszczególne projekty w celu ewidencjonowania danych wykorzystywanych do dalszej analizy z czasu pracy na projektach.Dane przenoszone do programu kadrowo-płacowego Symfonia w celu sporządzenia dokładnego raportu księgowego z odpowiednim podziałem kosztów na projekty. 

Harmonogramowanie​ pracy dla członków zespołu.

Tworzenie przez kierownika harmonogramów pracy dla członków swojego zespołu.Zarządzanie dniami wolnymi i roboczymi oraz określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Harmonogramowanie można przeprowadzić dla zwykłego, zadaniowego i równoważnego czasu pracy, dla pełnych, jak i niepełnych wymiarów czasu pracy.Możliwość wczytania gotowego harmonogramu z MS Excel do aplikacji e-Pracownik Symfonia.​​

Rozbudowany self-service​ w aplikacji e-Pracownik Symfonia.

Realizacja procesów bezpośrednio przez pracowników i kierowników w formie samoobsługowej przez przeglądarkę internetową.​ Możliwa pełna ewidencja wszelkich zakończonych spraw i zarejestrowanych podczas ich przetwarzania informacji.

Self-service pracownika​

Umożliwia udostępnienie pracownikom wybranych danych ewidencjonowanych z modułu Symfonia Kadry i Płace.​​ Pracownicy poza zgłoszeniem nieobecności mogą mieć dostęp do innych typów wniosków, oświadczeń czy poleceń firmowych, np. zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia.​ Pracownicy mają zapewniony dostęp do wybranych dokumentów, takich jak deklaracje PIT11, paski wynagrodzeń, RMUA czy zaświadczenia. Możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy.

Self-service pracownika​

Udostępnienie pracownikom wybranych danych ewidencjonowanych z obszaru Symfonia Kadry i Płace wraz z możliwością wnioskowania o ich zmianę.Podgląd ilości przysługujących dni urlopu umożliwia zgłaszanie nieobecności poprzez elektroniczny obieg wniosków zgodnie z dostępnym saldem.Pracownicy poza zgłoszeniem nieobecności mogą mieć dostęp do wniosków czy dokumentów takich, jak: zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia, deklaracje PIT11, paski wynagrodzeń, RMUA czy zaświadczenia. Możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy.

Narzędzia specjalisty HR 

Zarządzanie danymi całej organizacji.Akceptacja, zmiana danych kadrowych, zarejestrowanego czasu pracy oraz automatyczna synchronizacja danych w systemie kadrowo-płacowym Symfonia.Zarządzenie procesem udostępniania dokumentów dla pracowników.Wydruki kart ewidencji czasu pracy. Rozliczanie kosztów delegacji i wysyłka rozliczenia do systemu Symfonia Finanse i Księgowość.Modyfikacja struktury organizacyjnej.

Elektroniczny obieg wniosków ​urlopowych w Symfonia e-Pracownik.

e-Pracownik umożliwia obsługę wniosków w systemie zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką akceptacji.Każdy z wniosków zawiera pełne informacje o procesie akceptacji. ​Oprócz standardowych wniosków w e-Pracowniku Symfonii istnieje możliwość konfiguracji własnych typów nieobecności.​​

Struktura organizacyjna i lista współpracowników.​

Wgląd do ważnych informacji o innych osobach zgodnie z uprawnieniami użytkowników umożliwiający pracownikom w dowolnym momencie szybkie ustalenie telefonu służbowego czy adresu e-mail.

Korzyści rozwiązań

Program Symfonia Kadry i Płace jest na bieżąco aktualizowany i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Poziomy rozwiązań Symfonia Kadry i Płace

Przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy – wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych. 

Przeznaczony dla mniejszychi średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób. 

Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami.

Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.

Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób. 

Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. 

Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Skontaktuj się
z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

61 868 22 08

biuro@wercom.pl

Siedziba firmy
Wercom Sp. z o.o.
ul. Wieczorynki 43
60-193 Poznań

Formularz kontaktowy
    Aby otrzymać newsletter, podaj swój e-mail
    ZAPISZ SIĘ
    close-link
    Newsletter ✉